Veikla

Karjeros centro veiklos kryptys:

 1. Karjeros valdymo paslaugos studentams: ugdymas karjerai, informavimas, konsultavimas
 2. Bendradarbiavimo su darbdaviais, kitais socialiniais partneriais koordinavimas ir plėtojimas.
 3. Absolventų karjeros stebėsenos sistemos sukūrimas ir koordinavimas.
 4. Karjeros centro informacijos ir jos sklaidos sistemos sukūrimas ir plėtojimas.

 Karjeros centro funkcijos yra:

 • teikti informaciją abiturientams apie Universiteto studijų kryptis ir programas;
 • informuoti studentus apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką, profesinės kvalifikacijos bei įsidarbinimo ar tolesnės kvalifikacijos šalyje ir užsienyje galimybes;
 • konsultuoti studentus profesinio pasirinkimo ir tinkamumo, karjeros planavimo, realizavimo ir jos kaitos klausimais;
 • konsultuoti studentus apie darbo paieškos strategiją ir taktiką, teikti metodines konsultacijas įsidarbinant;
 • organizuoti studentų susitikimus su darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais, taip pat informacinius, metodinius, mokymo renginius karjeros ir įsidarbinimo klausimais;
 • rengti edukacinius, socialinius, kultūrinius projektus, konsultuoti studentus ir darbuotojus projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • koordinuoti ryšius tarp Universiteto ir išorės institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių studentų įdarbinimo ir praktikų organizavimo klausimais;
 • sukurti informacines elektronines laisvų darbo vietų ir potencialių darbuotojų – studentų duomenų bazes;
 • rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, susijusią su Universiteto studentų karjera ir įsidarbinimu;
 • leisti informacinius, metodinius leidinius;
 • informuoti Universiteto bendruomenę apie profesinio tobulinimosi galimybes šalyje ir užsienyje;
 • vykdyti absolventų ir darbdavių apklausas apie įsidarbinimą, sociologinius situacijos tyrimus ir pagal juos koreguoti Centro veiklą;
 • vykdyti specializuotą švietimą ir ugdyti karjeros planavimo gebėjimus;
 • teikti mokamas tarpininkavimo, mokymo ir konsultavimo paslaugas, atlikti sutartinius darbus.