Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Karjeros centras atnaujinamas projekto „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“ (Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002) lėšomis, kuris finansuojamas pagal 2007–2013 m.Sanglaudos skatinimoveiksmų programos priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“. Aleksandro Stulginskio universitetas yra šio projekto partneris, kuriame iš viso dalyvauja 26 Lietuvos aukštosios mokyklos – 15 kolegijų ir 11 universitetų (projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas). Šiuo projektu siekiama (Projekto tikslas) sukurti absolventų karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo materialinę bazę Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Šiuo projektu, kuriam  iš viso skiriama beveik 5,9 mln. Lt ES ir LR biudžeto lėšų, siekiama išspręsti šias Lietuvos aukštųjų mokyklų problemas su kuriomis susiduriama teikiant karjeros valdymo paslaugas: nepakankami šiuolaikiniai skaitmeniniai informaciniai ištekliai; netolygios karjeros valdymo paslaugas teikiančių padalinių darbo sąlygos; atskiros IT sistemos, lėmusios informacijos sklaidos, jos prieinamumo problemas ir kt. Be to, Lietuvoje nėra apjungtos absolventų karjeros stebėsenos duomenų bazės – atliekami tik pavieniai valstybinių institucijų ar pačių mokyklų inicijuoti lokalūs tyrimai – nors absolventų karjeros stebėsena yra viena svarbiausių priemonių, vertinant aukštojo mokslo ir darbo rinkos poreikių suderinamumą.

Projektas yra Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo dalis. Derinant šio projekto veiklas kartu su ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamu 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektu „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas“, siekiama sukurti pagal vieningą metodiką veikiančių, panašias karjeros valdymo paslaugas teikiančių aukštųjų mokyklų sistemą, kurias sietų bendras duomenų tinklas, vyktų nuolatinis bendradarbiavimas ir komunikavimas, siekiant dalintis informacija ir patirtimi, būtų taikomos inovatyvios, virtualios ir vartotojams patrauklios karjeros valdymo paslaugų teikimo formos. Informacinėmis technologijomis pagrįsta sistema sudarys sąlygas plačiai informacijos sklaidai ir reikalingos informacijos paieškai, suteiks galimybę neribotai išplėsti karjeros valdymo paslaugų prieinamumą ir užtikrinti švietimo institucijas baigusių asmenų karjeros stebėseną.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2014 m. rugsėjo.

Projektu siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

  • Sukurti technologinę bazę karjeros valdymo paslaugų informacinės sistemos  ir absolventų karjeros stebėsenos sistemos, paremtos informacinių technologijų (IT) naudojimu, įgyvendinimui nacionaliniu mastu. Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centras (VU ITTC)  taps inovatyvaus karjeros valdymo paslaugų modelio realizavimo priemone bei veikloje naudojamų virtualių metodinių išteklių ir karjeros stebėsenos duomenų kaupimo, apdorojimo ir sklaidos platforma; VU ITTC duomenų centre bus kaupiami ir apdorojami absolventų karjeros stebėsenos duomenys 5 metus po studijų baigimo.
  • Sukurti/atnaujinti Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros valdymo paslaugas teikiančių padalinių materialinę bazę – įsigyti kompiuterinės, biuro ir organizacinės įrangos -, kad jiems būtų sudarytos sąlygos teikti karjeros valdymo paslaugas, pagrįstas IT naudojimu, modernių mokymo priemonių įgyvendinimu, nuotolinių konsultacijų teikimo galimybe.