Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenose modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

(Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001)

Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį.

Projekto metu bus sukurta:
1. Bazė kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui, apimanti:

 • studentų karjeros valdymo paslaugų modelį,
 • metodines karjeros valdymo priemones, skirtas studentams ir karjeros centrų specialistams (8 vnt.),
 • karjeros centrų specialistus, parengtus teikti karjeros valdymo paslaugas studentams (263 asm.),
 • ugdymo karjerai pilotines paslaugas studentams (3000 asm.)

2. Informacinėmis technologijomis pagrįsta virtualizuota infrastruktūra studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui ir absolventų karjeros stebėsenai.

Paramos suma – 10 743 937 Lt
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 22 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. balandžio 22 d.
Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas
Projekte dalyvauja 12 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Aleksandro Stulginskio universitetas yra šio projekto partneris, koordinuojantis Kauno regiono institucijų veiklą.

Kauno regionas

Regioninis koordinatorius:

Rita Mičiulienė, LŽŪU Karjeros centro direktorė

tel./faks. (8 37) 752368; mob. tel.: 8 619 1529001; el. p. rita.miciuliene@asu.lt

Tiesiogiai projekte dalyvaujančios aukštosios mokyklos  Netiesiogiai projekte dalyvaujančios aukštosios mokyklos
 1. Aleksandro Stulginskio universitetas
 2. Kauno technologijos universitetas
 3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 4. Vytauto Didžiojo universitetas
 5. Alytaus kolegija
 6. Kauno kolegija
 7. V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 8. Lietuvos kūno kultūros akademija
 9. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, VšĮ
 10. Kauno technikos kolegija
 11. Kolpingo kolegija, VšĮ

esf_logo