2015 – 2016 m. m.

2015 metais Aleksandro Stulginskio universitete įsteigta Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ASU klasė.

2ca51bd0f894781a276e1b9b198bbf1a Kėdainių Šveisiosios gimnazijos ASU klasė

ASU klasė. Kas gi tai?
ASU klasė įsteigta siekiant bendradarbiauti keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis, didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuojant inovacijų kultūrą Lietuvoje. Skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei gamtos mokslus, geriau susipažinti su studijų galimybėmis, skatinti mokytojų ir dėstytojų bendradarbiavimą.
Misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, mokslui ir naujausioms technologijoms, žemės, miško ir vandens išteklių darniam naudojimui bei kultūros vertybėms imlią asmenybę.
ASU klasės mokinių ugdymas(sis) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Ugdymo turinys papildytas moduliu „Eksperimentiniai gamtos mokslai“, netradicinio ugdymo dienomis ASU ir jo padaliniuose.
ASU klasės mokiniams suteikiama galimybė klausytis Universiteto dėstytojų paskaitų:

  • matematikos;
  • ekonomikos;
  • chemijos;
  • biologijos;
  • informacinių technologijų;
  • karjeros planavimo;

ir mokomųjų dalykų temomis, atlikti praktinius ir laboratorinius darbus ASU auditorijose bei laboratorijose.
Universitetas įsipareigoja supažindinti mokinius su universitete vykdomomis studijomis, įdomesniais moksliniais tyrimais, suteikti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką.
Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie Universitete įgytas žinias.
Informacijos šaltinis Kėdainių šviesioji gimnazija

2015 metų birželio 10 dieną Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius prof. dr.  Jonas Čaplikas, Karjeros centro profesijos konsultantė Daiva Pugevičienė, Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius svečiavosi Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Šio vizito metu kartu su gimnazijos bendruomene buvo aptarti ASU klasės gimnazijoje veiklos planai. Nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos Šviesiosios gimnazijos mokiniai pradės mokytis ASU klasėje.

2015 metų rugsėjo 16 dieną Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi Kėdainių Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Krasauskienė, gimnazijos mokytojai. Vizito metu gimnazijos atstovai susitiko su ASU prorektoriumi prof. Jonu Čapliku, Universiteto dėstytojais. Buvo aptarti veiklos planai, bendradarbiavimo galimybės, paskaitų ir laboratorinių darbų temos.

ASU pirmoji paskaita. 2015-10-15
Gimnazijoje įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto klasės pirmosios biologijos, ekologijos ir karjeros planavimo pamokos. Mokiniai įgijo žinių apie mikrodumblių panaudojimą biodegalų gamybai, augalų dauginimą  in vitro, atliekas ir jų tvarkymą. Šias pamokas vedė į gimnaziją atvykę dėstytojai – profesorė, mokslų daktarė Aušra Blinstrubienė, ASU docentė, mokslų daktarė Vilda Grybauskienė, ASU mokslo darbuotoja Virginija Skorupskaitė, ASU Karjeros centro profesijos specialistė Daiva Pugevičienė ir ASU Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius. Vėliau numatyti vizitai ir į Aleksandro Stulginskio universitetą, kur mūsų pirmųjų klasių gimnazistai atliks įvairius laboratorinius darbus, mokysis netradicinėse erdvėse, dalyvaus neformalioje studentų organizuojamoje veikloje.
Informacijos šaltinis – Kėdainių Šviesioji gimnazija

Šviesiosios gimnazijos ASU klasės pirmokai lankėsi ASU.  2015-12-11 
Pirmąjį kartą atvykusius gimnazistus pasitiko vėjuota diena ir nuoširdžiai nusiteikę ASU dėstytojai. Gimnazistai aktyviai dalyvavo dėstytojų Ramunės Kuprienės ir Ramunės Masienės biologijos bei Mildos Gumbytės chemijos laboratoriniuose darbuose. Išklausė matematikos dėstytojo Eligijaus Laurinavičiaus paskaitą „Matematika – tai labai paprasta“ ir susipažino su Ekonomikos ir vadybos fakultetu.

 

Jau antrą kartą Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ASU klasė mokėsi Aleksandro Stulginskio universitete. 2016-02-26

Šį kartą gimnazistai ragavo medaus ir išklausė doc. dr. Algirdo Amšiejaus paskaitą „Pasakojimai iš bičių šeimos“. Vėl sėkmingai atliko po du chemijos ir biologijos laboratorinius darbus. Susipažino su Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetu. Lektorius Raimundas Baublys pademonstravo modelį, kaip formuojasi upės, termovizoriaus pagalba gimnazistai galėjo stebėti, kaip upėje maišosi šiltas ir šaltas vanduo.

 

2016-05-19 trečiąjį kartą ASU klasė lankėsi pas mus Universitete.

Gimnazistai dalyvavo vienos valandos įvado į kompiuterinę grafiką pamokoje, susipažino su AutoCAD programos komandomis bei valdymo galimybėmis. Doc. dr. Tatjana Sankauskienė pristato, kas vyko užsiėmimo metu „ASU kompiuterinėje klasėje organizuotoje pamokoje dalyvavo 16 moksleivių, kurie buvo suskirstyti į 2 vienodus pogrupius. Pamokos pradžioje buvo atskleista užduoties prigimtis bei apibrėžtas konkretus tikslas – sudėtingo fraktalo nubraižymas. Šia pamoka buvo siekiama per labai trumpą laiką ne tik parodyti moksleiviams kompiuterinės grafikos galimybes ir AutoCAD priemones, bet ir sukurti sėkmės akimirką – supratus idėją ir naudojant naujus įgūdžius pirmą kartą patiems kompiuteriu nubraižyti sudėtingą objektą“.
Buvo aplankytas ASU akvakultūros centras. Doc. dr. Gražina Žibienė supažindino gimnazistus su Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programa, pristatė Akvakultūros centrą.
Lektorius Rolandas Rakštys sumaniai ir linksmai pravedė „Ekonomikos anatomijos“ paskaitą.
Gimnazistai apsilankė doc. dr. Algirdo Amšiejaus bityne ir ypač artimai bendravo su docentu ir jo bitėmis.
Lankydamiesi Universiteto muziejuje gimnazistai susipažino su Aleksandro Stulginskio universiteto istorija, atsakinėjo į muziejaus direktorės Rasos Pranskūnienės klausimus.
Susitikimo akimirkos Daivos Pugevičienės nuotraukose.